دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
امیرحسین جاوید
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سمیه جعفر علی جاسبی
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
میرقاسم  جعفرزاده
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
عبداله  جعفرعلی جاسبی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
نادر جعفرنیادابانلو
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
پریوش جعفری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
پژمان  جعفری
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
روح الله جعفری
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
هانیه جعفری
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
علی رضا  جعفری راد
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
امین جعفری زاده
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
محمدرضا  جعفری نصر
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمودرضا  جعفری هرندی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
شهین  جلالی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
زهرا  جلیلی
محل خدمت: دانشکده علوم پزشکی
محمود  جمشیدیان
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
شهلا جمیلی
محل خدمت: دانشکده علوم و فنون دریایی
غلامرضا  جوادی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیداکبر جوادی
محل خدمت: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
محسن  جوادی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
1 2
^